Nieuws
2010-01-26
Reserveringssysteem!
Het reserveringssysteem voor ManieuVakanties.nl is bijna afgerond. Dit houdt in dat bezoekers dadelijk...
Lees dit artikel »
2009-05-20
Direct boeken via de site!
Eindelijk is het mogelijk om direct contact op te nemen met de verhuurder van een accommodatie. Het...
Lees dit artikel »
Zoeken
Aan deze functie wordt op dit moment gewerkt.
Inloggen
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van: Manieu Internet Services, tevens handelend onder de naam 'Manieu Vakanties', gevestigd te Sommelsdijk en kantoorhoudende te Sommelsdijk aan de Binnenweg 34, 3245 AB, hierna te noemen: 'Manieu'.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hiernavolgende begrippen de in dit artikel omschreven betekenis tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
Manieu:
Opdrachtgever: De wederpartij van Manieu.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening, de overeenkomst tot het vervaardigen van enig product dan wel de overeenkomst waarin beide elementen zijn verenigd.

Artikel 2. Algemeen

1.Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod en voor iedere overeenkomst tussen Manieu en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Manieu, waarbij Manieu van derden diensten betrekt.
3.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.Indien één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Manieu en opdrachtgever zullen dan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende de periode welke in de advertentie wordt vermeld.
2.Aanvaarding van een aanbod door de opdrachtgever geschiedt schriftelijk per brief of per mail aan het adres van Manieu.
3.De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
4.Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod van Manieu, is Manieu niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Manieu schriftelijk de aanvaarding door opdrachtgever heeft bevestigd.
5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Manieu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.Manieu zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Manieu het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Manieu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Manieu worden verstrekt. Indien de gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Manieu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4.Manieu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Manieu is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Manieu kenbaar behoorde te zijn.
5.Indien Manieu of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden moeten verrichten op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor door Manieu in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.Opdrachtgever vrijwaart Manieu voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.De partijen zullen daarbij ook het tijdstip van voltooiing, de financiële en kwalitatieve gevolgen nader vastleggen. Dit geldt ook indien voor de overeenkomst een vast honorarium was bedongen. Manieu is niet verplicht de gewijzigde overeenkomst voor hetzelfde honorarium als de oorspronkelijke overeenkomst te verrichten indien dit in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn

1.Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Manieu derhalve schriftelijk, dat wil zeggen per brief, aan het vestigingsadres van Manieu, op deze tekortkoming te wijzen.

Artikel 7. Prijs

1.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
2.Indien geen vaste prijs is overeengekomen zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren volgens gebruikelijke uurtarieven geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
3.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
4.Indien een vast tarief is overeengekomen is Manieu niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief indien zij kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van lonen of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd. Bovendien mag Manieu het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen, dan wel verwachte, hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dit niet toerekenbaar is aan Manieu, dat in redelijkheid niet van Manieu mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
5.In andere gevallen dan hiervoor bedoeld is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na die periode is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Deze bevoegdheid heeft de opdrachtgever niet indien de verhoging van tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.
6.Indien de opdrachtgever de door Manieu kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever gerechtigd binnen 14 werkdagen de overeenkomst schriftelijk per brief op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8. Betaling

1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Vixion aangegeven bankrekening. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op.
2.Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 14 dagen te verrichten, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Het bepaalde in de artikelen 6:119 en 6:119a BW is van overeenkomstige toepassing.
3.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Manieu op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.Manieu heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente, tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente. Manieu kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5.Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd berekend overeenkomstig uit incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de werkelijk gemaakte kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, hoger waren. Dan komen die hogere kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud/specifieke voorwaarden ten aanzien van domeinnamen

1.Alle door Manieu geleverde goederen, daaronder mede begrepen software, (elektronische) bestanden, schetsen en ontwerpen, blijven eigendom van Manieu, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
2.Indien een (gedeeltelijke) overdracht van het houderschap is overeengekomen vindt uitvoering pas plaats zodra opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Manieu gesloten overeenkomst naar het oordeel van Manieu is nagekomen.
3.Opdrachtgever verkrijgt de aan hem geleverde zaken uitsluitend voor eigen gebruik, tenzij anders is overeengekomen; opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd anderen op enigerlei wijze gebruik te laten maken van de aan hem geleverde zaken, noch door het verstrekken van kopieën, noch op welke andere wijze ook.

Artikel 10. Reclames

1.Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het ontdekken daarvan, maar in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk per brief te worden gemeld aan Manieu. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Manieu in staat is adequaat te reageren.
2.Indien een klacht gegrond is, zal Manieu de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dat laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Manieu slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Opzegging

1.Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk per brief opzeggen.
2.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Manieu recht op compensatie vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De resultaten van de werkzaamheden in de stand waarin ze dan zijn, zullen aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld na betaling van de declaraties.
3.Bij tussentijdse opzegging zal Manieu zonodig zorgen voor overdracht van de werkzaamheden aan derden. Voor zover hieruit kosten voortvloeien, zijn die voor rekening van opdrachtgever. Overdracht van de werkzaamheden geschiedt eerst nadat de daarmee gemoeide kosten aan Manieu zijn voldaan.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1.Manieu is bevoegd de nakoming van iedere op haar rustende verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
het sluiten van de overeenkomst aan Manieu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft.
2.Manieu is verder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Manieuop de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De overeenkomst blijft in stand voorzover dit voor het afdwingen van de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever noodzakelijk zou zijn.
4.Indien Manieu de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en de overeenkomst.
5.Manieu behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1.Indien Manieu aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de declaratie die Manieu voor haar werkzaamheden heeft uitgebracht en waarvan betaling heeft plaatsgevonden.
2.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarde. eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Manieu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Manieu toegerekend kunnen worden. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3.Manieu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.In deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Manieu.

Artikel 14. Vrijwaringen

1.Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een toereikende regeling met de rechthebbende op gelicenteerde code, indien Manieu dergelijke code ten behoeve van opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever toont desgevraagd tot genoegen van Manieu aan dat de regeling als bedoeld in de eerste volzin is getroffen. Opdrachtgever vrijwaart Manieu voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2.Indien opdrachtgever aan Manieu informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Overmacht

1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden ten gevolge van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan naast hetgeen daar omtrent in Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Manieu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Manieu niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Manieu worden daaronder begrepen.
3.Manieu heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Manieu zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten: indien die periode langer duurt dan 1 maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
5.Voor zover Manieu ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte een zelfstandige waarde toekomt, is Manieu gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen deel separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Intellectueel eigendom- en auteursrecht

1.Onverminderd het overigens in de algemene voorwaarden bepaalde behoudt Manieu zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2.Alle door Manieu verstrekte stukken, schetsen, software etcetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Manieu worden bewerkt, aangepast, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voorvloeit of dit in een licentieovereenkomst met opdrachtgever is geregeld.
3.Manieu behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Geschillen

1.De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Kantonrechter te Middelharnis bevoegd is.
2.Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten en pas dan een beroep te doen op de Rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

1.Op elke overeenkomst tussen Manieu en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Sitemap